1-1

Algemenevoorwaarden DataRoute 2016

 

  1. Inleiding

Dit zijn de algemene voorwaarden van dataroute.nl (“DataRoute”) voor het gebruik van digitale transportdocumenten via de website http://www.dataroute.nl en verbonden sites, alsmede het gebruik van de daar aangeboden diensten.

Deze algemene voorwaarden gelden ten behoeve van DataRoute, haar bestuurders, medewerkers, consultants, leveranciers en klanten.

  1. Transportdocumenten

Transport documenten (ook wel lading documenten genoemd) zijn benodigd tijdens hettransport van goederen per spoor, op de weg of via water. Deze documenten zijn wettelijk verplicht conform wet wegvervoer goederen.

DataRoute streeft naar een hoge kwaliteit bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. Dit is een inspanningsverbintenis. Een garantie op resultaat is niet mogelijk, gelet op de aard van het werk.

Offerte en aanvaarding

DataRoute brengt op verzoek van de klant een offerte uit.

De offerte is geldig voor 30 dagen en kan tijdens die periode niet worden gewijzigd (anders dan op basis van nieuwe informatie).

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de klant.

Abonnementen, betaling, up- en downgrades

De zijn beschikbaar op abonnementsbasis tegen online betaling vooraf of, op verzoek, op factuurbasis. DataRoute verleent haar goedkeuring mede op basis van een inschatting van kredietwaardigheid.

De betalingstermijn bedraagt 30 dagen, vanaf de factuurdatum. DataRoute mag haar diensten opschorten bij te late betaling (zonder dat dit afbreuk doet aan enig ander recht van DatarRoute). De klant zal ook bij een geschil aan haar betalingsverplichting voldoen en mag niet verrekenen.

Bij verlenging van een abonnement:

zal DataRoute een factuur sturen voor de verlenging (maand of jaar, afhankelijk van het gekozen abonnement) op het emailadres dat is opgegeven bij de registratie;

moet de betaling zijn ontvangen voordat de nieuwe periode ingaat;

mag DataRoute toegang tot de dienst ontzeggen, als zij de betaling niet volledig heeft ontvangen voor de nieuwe periode ingaat.

Wijziging of opzegging van abonnementsvorm is op ieder moment mogelijk. De wijzigingen gaan onmiddellijk in. Bij een upgrade brengt DataRoute het nieuwe abonnementstarief alleen in rekening voor de rest van de abonnementsperiode; bij een downgrade gaat het nieuwe tarief in bij de eerstvolgende verlengingsdatum (zonder teruggaaf over de lopende periode).

Bij een downgrade kan data verloren gaan. DataRoute raadt aan voor de downgrade een back-up te maken om te voorkomen dat gegevens verloren gaan.

Vertrouwelijkheid

DataRoute behandelt de gegevens van de klant als vertrouwelijk en neemt redelijke maatregelen om die vertrouwelijkheid zo veel mogelijk te waarborgen.

Intellectueel eigendom

DataRoute houdt alle intellectuele eigendomsrechten op de website, de daar aangeboden diensten en de onderliggende software. De klant zal geen inbreuk maken op de rechten (bijvoorbeeld door een vergelijkbare dienst aan te bieden, vergelijkbare software te bouwen, software te decompileren, etc.).

DataRoute geeft geen garantie met betrekking tot haar diensten (zoals bijvoorbeeld geen virussen, malware, conflicten met andere software, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, etc.).

Persoonsgegevens

DataRoute zal de toepasselijke regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens naar eer en geweten naleven.

DataRoute verkoopt geen NAW-gegevens en emailadressen aan derden.

DataRoute mag het emailadres gebruiken in het kader van de dienstverlening aan de klant.

Looptijd en beëindiging

De diensten zijn beschikbaar gedurende de looptijd van een abonnement.

Een klant mag op ieder moment stoppen met het gebruik van de dienst, c.q. het abonnement opzeggen. Het abonnementsgeld wordt niet terugbetaald.

DataRoute mag een klant toegang tot de dienst ontzeggen in geval van oneigenlijk of ongepast gebruik.

DataRoute behoudt zich het recht voor de dienst (als geheel) op te heffen. In dat geval is DataRoute niet verplicht tot (pro rata) terugstorting.

Overmacht

Bij overmacht mag DataRoute zijn verplichtingen opschorten. Overmacht ontslaat de klant niet van haar betalingsverplichting.

Aansprakelijkheid

DataRoute is alleen aansprakelijk bij opzet of grove nalatigheid van DataRoute of zijn leidinggevende(n). In alle andere gevallen is zij niet aansprakelijk, tenzij hieronder anders is aangegeven.

DataRoute is nooit aansprakelijk voor (a) indirecte schade, waaronder (maar niet beperkt tot) gederfde omzet of winst en/of (b) schade die het gevolg is van een handelen of een nalaten van een derde (ook niet als DataRoute een link naar die derde verstrekte of een plug-in van een derde heeft gebruikt).

DataRoute is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste invoer van gegevens.

Indien en voor zover DataRoute aansprakelijk is, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot EUR 500.

Een aanspraak op schadevergoeding moet onverwijld worden gedaan en vervalt een jaar na het voorval waardoor de schade is ontstaan, of – indien eerder – een jaar na het einde van de opdracht.

Internationaal gebruik

De klant zal zich houden aan de bepalingen van het toepasselijke recht.

Diverse bepalingen

Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd of aangevuld door DataRoute. DataRoute zal zijn klant in voorkomende gevallen wijzen op de gewijzigde voorwaarden. De meest recente voorwaarden kunnen altijd worden geraadpleegd op http://www.dataroute.nl/ algemene-voorwaarden.

Geen van beide partijen kan een of meer rechten of plichten uit een offerte, een overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke medewerking van de andere partij. De klant verleent hierbij medewerking (onvoorwaardelijk en onherroepelijk) voor de overdracht door DataRoute van alle rechten en verplichtingen uit een overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) in het kader van een algehele overdracht van zijn activiteiten aan een derde.

Als een bepaling uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet (langer) geldig of afdwingbaar is, dan wordt zij geacht te zijn vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die qua doel en strekking het meest aansluit bij de oorspronkelijke bepaling.

Als de tekst van een bepaling in de overeenkomst of in deze algemene voorwaarden niet voldoende helder is, dan is het doel van deze algemene voorwaarden (bescherming van de rechtspositie van DataRoute) leidend bij de uitleg en invulling van de betreffende bepaling. De contra preferentem regel is niet van toepassing.

Als de overeenkomst of deze algemene voorwaarden geen (volledige) regeling bevatten voor een bepaalde situatie, dan is het doel van deze algemene voorwaarden leidend.

Als DataRoute niet altijd de strikte naleving vordert van een recht uit een overeenkomst of deze algemene voorwaarden, betekent dit niet dat DataRoute afstand doet van het betreffende recht.

Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in meerdere talen. Bij een eventueel verschil in uitleg is de Nederlandse versie leidend.

Geschillen

Nederlands recht is van toepassing.

Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank Gelderland.

 

 

Introduction

These are the general conditions of DataRoute.NL  (“DataRoute”) for the use of Dataroute’s digital transport documentation through the website http://www.dataroute.nl and affiliated domains, as well as the use of other services offered there.

These general conditions are for the benefit of DataRoute, its directors, employees, consultants, vendors and customers.

Transportation documentation

Transportation documentation (also known as freight letters) are required for the transportation of goods via rail, road or water. These documents are legally required based on the Act Road Transport of Goods (Wet wegvervoer goederen).

 

DataRoute strives for high quality in the execution of its services. This is a ‘reasonable efforts’ obligation (inspanningsverbintenis).  An obligation of result (resultaatsverbintenis) is not possible, due to the nature of the services.

Proposal and acceptance

Upon the customer’s request, DataRoute shall make a proposal for its services.

The proposal shall remain open for acceptance during 30 days and may not be changed during that period (other than on the basis of new information).

An agreement shall be enter into force by the acceptance of the proposal by the customer.

Subscription, payment, up/downgrading

The services are available on a subscription basis against upfront online payment or, upon request, on the basis of an invoice. A credit check may be part of the approval process.

Invoices must be paid within 30 days after the invoice date. DataRoute reserves the right to suspend the services in case of late payment (without prejudice to any of its other rights). The customer may not withhold payment during a dispute and shall not be allowed to set off any claim against a payment obligation.

Upon renewal of a subscription:

DataRoute shall send an invoice for the renewal period (month or year, depending on the current subscription) via the email address used for the registration;

payment must be received prior to the renewal date;

DataRoute may deny access to the services, if it shall not have received payment in full before the renewal date.

Changing or terminating a subscription is possible at any moment. Changes (including upgrades and downgrades) will be effective immediately. In case of an upgrade, DataRoute will only charge the higher fee for the remaining part of the subscription period; in case of a downgrade, the new fees shall apply from the first renewal date (i.e. no refund).

In case of a downgrade, data may be lost. DataRoute recommends to create a back-up before downgrading, to prevent loss of data.

Confidentiality

DataRoute shall treat the customer’s data as confidential and shall take reasonable measures to safeguard such confidentiality.

Intellectual property

DataRoute shall keep all intellectual property rights to the website, the services offered there and the underlying software. The customer shall not infringe any such rights (for example, by offering a similar service, building similar software, decompiling software, etc.)

DataRoute does not give any warranty regarding its services (e.g. absence of viruses, malware, conflicts with other software, availability, reliability, etc.).

Data protection

DataRoute shall use its reasonable endeavours to comply with the applicable regulations on data protection.

DataRoute shall not sell name, address or email addresses to any third party.

DataRoute may use the email addresses to send emails with respect to its services.

Duration and termination

The services shall be available for the duration of a subscription.

A customer may terminate the use of the service the subscription at any moment. There shall be no refund.

DataRoute may deny access to a customer in case of improper or inappropriate conduct.

DataRoute reserves the right to discontinue the service (as a whole). In such case, DataRoute shall not be obliged to make a refund.

Force majeure

In case of force majeure (overmacht), DataRoute may suspend its services. Force majeure shall not relieve the client of any payment obligation.

Liability

DataRoute shall only be liable in case of wilful intent or gross negligence of DateRoute or its directors. In all other cases, DataRoute shall not be liable, unless indicated otherwise below.

DataRoute shall never be liable for (a) consequential damages, including (but not limited to) loss of turnover or profit and/or (b) damages that are the result of an act or omission of a third party (even if DataRoute provided a link to such third party or used a third party plug-in).

DataRoute shall never be liable for damages caused by incorrect data input.

If, and to the extent that, DataRoute shall be liable, its liability shall be limited to EUR 500.

A claim for damages must be submitted forthwith and will lapse one year after the earlier of (a) the occurrence of the event that caused the damages or (b) the termination of the assignment.

International use

The client agrees to adhere to the provisions of applicable local law.

Miscellaneous

These general conditions may be revised or amended by DataRoute. In such case, DataRoute will alert the client a set of the revised general conditions. The most recent conditions are available at http://www.dataroute.nl/ algemene-voorwaarden.

Neither party can transfer any of its rights or obligations under an offer, an agreement or under these general conditions without the prior written consent of the other party. The client hereby grants its irrevocable and unconditional consent for the transfer by DataRoute of all its rights and obligations under an agreement (including these general conditions) as part of an integral transfer of its activities to a third party.

If a provision under this agreement of these general conditions shall not or no longer be valid or enforceable, such provision shall be deemed to have been replaced by a valid and enforceable provision that is closest to the original provision in terms of purpose and scope.

If the text of a provision in the agreement or in these general conditions is not sufficiently clear, the purpose of these general conditions (protection of the legal position of DataRoute) shall prevail in the interpretation of such provision. The contra preferentem rule shall not apply.

If the agreement or these general conditions do not contain a full arrangement for a certain situation, the purpose of these general condition shall prevail.

If DataRoute should not always strictly enforce a right under the agreement or these general conditions, this shall not imply that DataRoute would waive such right.

These general conditions are available in multiple languages. In case of conflict, the Dutch version will be binding.

Disputes

Dutch law is applicable.

Any disputes will be submitted to the Gelderland district court.